• Beste Klanten,
  • ☆☆Graag afspraak maken voor jullie aankopen in de shop☆☆
  • We zijn volop bezig met herschrijven van onze opleidingen☆
Home » Over Just Us » Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.       Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden strijdig zijn met de eerste.

2.       Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

3.       De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Wanneer de klant de goederen bij ons laat afhalen door beroep te doen op een aangestelde of derde, is de klant zelf daar volledig verantwoordelijk voor vanaf die afhaling voor hetgeen met de goederen gebeurt en dient onze factuur in elk geval betaald te worden.

4.       De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant. Bij vervoer van de goederen mag de chauffeur de goederen op het adres van de klant afgeven aan de persoon, aangestelde of niet, die er hem te woord staat en de goederen in ontvangst neemt. De klant dient zelf volledig in te staan voor de organisatie bij hem/haar te plaatse voor de in ontvangst name van de goederen?

5.       Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Zichtbare gebreken of niet-conforme levering daarentegen moeten onmiddelijk bij ontvangst van de goederen door de klant gemeld worden aan ons; bij gebreke waaraan de klant geacht wordt de goederen zonder voorbehoud te aanvaarden in de staat van de afgifte.

6.       Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting, ten laatste 30 dagen na factuurdatum.

7.       Geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet is geschied. De koper is van rechtswege in gebreke wanneer de contractuele voorwaarden hiertoe zijn vervuld zodat een aanmaning niet nodig is. De koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.

8.       Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden.
Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

9.       Niet-betaling van een factuur op de vastgestelde vervaldag legt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op, bepaald op basis van de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 2 %, en dit tot de volledige betaling.

10.    Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 10 %, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1750 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Indien néén of meerdere facturen volledig of partieel niet betaald zijn uiterlijk de vervaldag, zijn wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd verdere leveringen/verkopen op te schorten.

11.    Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

12.    Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het gemeen recht.

13.    Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.

 

 Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De onderstaande voorwaarden zijn op alle aanbiedingen , bestellingen en overeenkomsten van Webeau van toepassing.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel 2. Prijzen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro\\`s , exclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten.

Artikel 3. Betalingen

3.1. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld. Betaling gebeurt altijd geheel vooraf verzending. Betaling is mogelijk door:
a) Vooruitbetaling: dit d.m.v. bankoverschrijving.
b) Tegen rembours bij de levering. De extra kostprijs wordt doorgerekend aan de klant.
3.2 Wanneer Just Us Nails & Beauty 7 dagen na bestelling nog steeds geen betaling heeft ontvangen wordt de koper een betalingsherinnering toegestuurd ,dit via e-mail. Wanneer Just Us Nails & Beauty 3 dagen na deze betalingsherinnering nog steeds geen betaling heeft ontvangen wordt de bestelling geannuleerd.

 

Verzendkosten:

België:

  • bedrag < € 99 : verzendkost bedraagt € 5,74 excl. BTW

  • bedrag > € 99 : GRATIS verzendingBetalingsmogelijkheden:

België:

  • Betalen op voorhand met overschrijving

  • Betalen Bancontact in onze online shop


Artikel 4. Levering

4.1. Just Us Nails & Beauty streeft ernaar om bestellingen binnen twee (4) werkdagen na ontvangst van betaling ter verzending aan te bieden. Echter, de opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 5 . Ruilen van artikelen

5.1. Artikelen die u via Just Us Nails & Beauty heeft gekocht, kunnen met ophef van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
- U binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de goederen een e-mail stuurt naar :
justus.nailsandbeauty@hotmail.com , onder vermelding van :
- Naam
- Factuurnummer
- Artikel
- Aankoopdatum
- Reden van ruiling
Retourzendingen worden in dit geval enkel geaccepteerd indien de verpakking van het artikel nog in originele staat (ongeopende verpakking) van verzending en ongebruikt zijn. Bij bepaalde goederen kan om hygiënische redenen het retourrecht worden uitgesloten , dit wordt dan nadrukkelijk aangegeven.
Na aanmelding van uw ruiling ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure (bijv. verpakken en de wijze van retourneren)
5.2. Just Us accepteert uitsluitend ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
5.3. Uw ruiling zal na aanmelding en na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling wordt door ons gecrediteerd in de vorm van een tegoedbon, uitgegeven door Webeau. Deze bon is onbeperkt geldig en kunt u online of in de Just Us winkel gebruiken om bij uw eerstvolgende bezoek aan Just Us te verzilveren.


Artikel 6. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
6.1. Just Us doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn zoals op uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. het sturen van een e-mail naar: justus.nailsandbeauty@hotmail.com
6.2. Just Us is niet aansprakelijk voor vertraging van een bestelling. Mocht de klant de bestelling niet binnen de gewenste termijn hebben ontvangen en Just Us kan aantonen dat de bestelling binnen de gewenste verzendtermijn is verstuurd geeft dit de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren bij Just Us.

Artikel 7. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen naar justus.nailsandbeauty@hotmail.com
Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.

Artikel 8. Privacy

De door koper aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor administratieve afhandelingen van de met de koper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 9. Overige bepalingen

Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Just Us, tekst- of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken.

Heeft u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen en/of opmerkingen? Stuur een e-mail naar justus.nailsandbeauty@hotmail.com
Wij trachten uw e-mail direct te behandelen. U ontvangt binnen uiterlijk 24 uur een reactie van Just Us.